Fundacja OMZRiK Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych z siedzibą w Warszawie, przy Pl. J.H. Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa (zwana dalej OMZRiK lub Administratorem), wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), przekazuje informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

 

 

OMZRiK zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 • utrzymywaniem stałego kontaktu z OMZRiK w związku z realizacją jego celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o prowadzonych postępowaniach prawnych, organizowanych akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności OMZRiK

 • nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy kontaktowych

 • organizacją wydarzeń publicznych, debat, seminariów, konferencji naukowych lub prasowych

 • udostępnianiem publikacji, analiz, broszur, stanowisk OMZRiK

 • udzielaniem pomocy prawnej na rzecz osób i organizacji

 • wsparciem działalności OMZRiK przez darczyńców

 • rekrutacją w systemie internetowym na wolne stanowiska pracy, lub wolontariat w OMZRiK

 • korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych OMZRiK (używanie plików cookies)

 

KATEGORIE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ OMZRiK

 

OMZRiK zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych OMZRiK może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 • dane identyfikujące, w tym: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;

 • dane kontaktowe, w tym: adres zamieszkania lub adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail;

 • dane zbierane i przetwarzane w związku z celami statutowymi OMZRiKu, w tym m.in.: dane niezbędne do organizacji wydarzeń publicznych, akcji społecznych, świadczenia pomocy prawnej na rzecz pokrzywdzonych, dane o darczyńcach w związku udzielonym wsparciem na rzecz OMZRiK

 

 

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ OMZRiK

 

W związku z przetwarzaniem przez OMZRiK Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

 • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;

 • prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO), w szczególności w przypadku skorzystania przez Państwa z następujących uprawnień:

  prawa do wycofania zgody - w przypadku przetwarzania danych osobowych przez OMZRiK na podstawie zgody - osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, że OMZRiK nie przetwarza danych osobowych na podstawie zgody, gdyż zwykle działa w oparciu o inne podstawy prawne zawarte w art. 6 RODO a określone w pkt IV niniejszej Polityki. Spełnienie którejkolwiek z podstaw prawnych określonych w art. 6 RODO jest wystarczające, aby OMZRiK mógł przetwarzać Państwa dane;

  prawa do wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez OMZRiK (np. w przypadku informowania o realizacji celów statutowych OMZRiK, wysyłki zaproszeń na wydarzenia publiczne organizowane przez OMZRiK, wysyłce do darczyńców podziękowań za wsparcie). W takim przypadku OMZRiK nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczy przetwarzanie, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń OMZRiK;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

 • prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, OMZRiK umożliwia kontakt pod adresem” omzrik@gmail.com lub drogą pocztową: Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i ksenofobicznych, Pl. J.H. Dabrowskiego 5, 00-057 Warszawa.

 

W razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

PODEJMOWANIE ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI WOBEC PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 

Państwa dane mogą być przetwarzane przez OMZRiK w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane

 

UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

 

OMZRiK stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w OMZRiK zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

 

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy. W takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

 

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 • pracownicy i współpracownicy OMZRiK upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie Administratora;

 • podmioty, którym OMZRiK powierzył przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym podmioty świadczące na rzecz OMZRiK usługi hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

 

OMZRiK może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez OMZRiK działalności oraz podejmowanej współpracy z różnymi podmiotami. OMZRiK zapewnia, że dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych.

 

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Mając na uwadze zasadę przejrzystości OMZRiK będzie regularnie dokonywał przeglądu i aktualizacji powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na swojej stronie internetowej.

 

 

 

 

 

RODO

 

 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i ksenofobicznych, Pl. J.H. Dabrowskiego 5, 00-057 Warszawa (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i ksenofobicznych, Pl. J.H. Dabrowskiego 5, 00-057 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej omzrik@gmail.com

znajdź nas na: