OŚRODEK MONITOROWANIA ZACHOWAŃ RASISTOWSKICH i KSENOFOBICZNYCH

 

 

STATUT

 

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych , zwany dalej Fundacją ustanowiona przez:

 

Rafała Piotra Gawła zwanego dalej „Fundatorem”, na podstawie oświadczenia o ustanowieniu Fundacji złożonego w dniu 24.11.2016r. przed notariuszem Witoldem Wierzchowskim za nr aktu Rep A 1729/2016, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991r., Nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu.

 

§2

 

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§3

 

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§4

 

Fundacja może używać pieczęci. Fundator może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym realizującym cele Fundacji i zasłużonym dla samej Fundacji, pracownicy oraz zarząd fundacji może pobierać wynagrodzenia z tytułu pracy na rzecz fundacji

Fundacja w dokumentach księgowo finansowych może posługiwać się skróconą nazwą „OMZRiK”

 

§5

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pracy i polityki społecznej

 

§6

Czas trwania fundacji jest nieokreślony

 

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§7

 

Celami Fundacji są:

 

 • ­ pomoc prawna ofiarom przestępstw oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

 • działania na rzecz równego traktowania ludzi bez względu na ich przekonania, wyznanie, rasę, narodowość oraz poglądy

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

 • działalności charytatywna

 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 • działalność na rzecz mniejszości narodowych

 • ochrona i promocja zdrowia

 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz praw kobiet i mężczyzn

 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie

 • promocja kultury wysokiej

 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

 • kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami

 • promocja i organizacja wolontariatu

 • ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego

 • działania związane z ujawnianiem przestępstw oraz organizowanie pomocy ofiarom przestępstw

 • prowadzenie schronisk i miejsc udzielania pomocy weterynaryjnej

 

 

§8

 

Swoje cele określone w §7 Fundacja realizuje między innymi poprzez:

 

1. Pomoc osobom dyskryminowanym w ujawnianiu przestępstw popełnianych wobec nich z nienawiści, z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych.

 

2. organizowanie akcji społecznościowych i edukacyjnych w zakresie zapewniającym realizacje celów statutowych Fundacji,

 

3. współpraca z organami ścigania w tym Policją, Prokuraturą oraz Strażą Miejską w zakresie koniecznym dla zapewnienia ochrony praw zarówno obywateli Polski jak też obywateli innych państw i bezpaństwowców w tym imigrantów i uchodźców.

 

4. organizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych oraz innych w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniającymi realizacje celów Fundacji.

 

5. prowadzenie schronisk, przytułków, ogrzewalni oraz lecznic i obozów dla uchodźców

 

6. materialne i finansowe wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

 

7. organizowanie pomocy prawnej oraz socjalnej osobom w trudnej sytuacji życiowej

 

8. organizowanie i finansowanie leczenie osób chorych i wymagających rehabilitacji

 

9.prowadzenie zbiórek publicznych na rzecz prowadzonej działalności statutowej

 

10. działania na rzecz ujawniania sprawców przestępstw związanych z krzywdzeniem ludzi z pobudek rasistowskich, antysemickich i ksenofobicznych oraz uczestniczenie w procesach sądowych w takich sprawach

 

11. wszelkie działalność na rzecz wzmocnienia postaw antyrasistowskich i równościowych

 

§9

 

Dla zapewnienia realizacji celów statutowych Fundacja może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi oraz instytucjami publicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji. Współpraca ta może mieć w szczególności charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. Przystąpienie Fundacji do spółki wymaga zgody Fundatora.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§10

 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w kwocie 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) pochodzący ze środków stanowiących jego majątek osobisty pochodzący z kwoty wolnej od zajęcia czyli środków niepodlegających egzekucji, oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte. przez Fundacje w toku jej działania.

 

§11

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

 

§12

 

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności:

 

 • świadczeń Fundatora

 

 • darowizn, spadków i zapisów

 • zbiórek publicznych

 • z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji

 • z działalności OPP po uzyskaniu odpowiedniego statusu

 • Fundacja może posiadać udziały w spółkach. Dochód uzyskiwany z tytułu posiadania w spółkach udziałów stanowić będzie dochód Fundacji, który przeznaczony będzie na realizuję jej celów statutowych.

 

§13

 

Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§14

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

 

RODZIAŁ IV

 

ORGANY FUNDACJI

 

§15

 

Organami Fundacji jest:

 

 • Zarząd Fundacji

 

 

ZARZĄD FUNDACJI

 

§16

 

 • Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem może być jednoosobowy lub wieloosobowy.

Zarząd jednoosobowy tworzy Prezes Fundacji zwany dalej Prezesem.

Zarząd wieloosobowy w ilości od trzech do pięciu osób tworzą Prezes i Dyrektorzy Fundacji, zwani dalej Dyrektorami. Zarówno w przypadku zarządu jednoosobowego jak wieloosobowego Prezesa oraz członków zarządu powołuje oraz odwołuje Fundator.

 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu zarządu upoważniony jest Prezes samodzielnie lub Fundator, jeśli pozostaje członkiem zarządu.

 

2. Członkostwo Zarządu zarówno w przypadku Prezesa jak też Dyrektorów ustaje z chwilą odwołania ich przez Fundatora, ustąpienia bądź ich śmierci

 

3. Zasady zatrudniania i wynagradzania Zarządu określa Fundator.

 

4. Pracami Zarządu kieruje Prezes w przypadku zbywania majątku lub innych wydatków i decyzji finansowych przekraczających wysokość 6000 PLN każdorazowo wymagana jest akceptacja fundatora

 

 

§17

 

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

 • sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,

 • przyjmuje spadki, darowizny, zapisy i subwencje,

 • sporządza roczne sprawozdania z działalności Fundacji, oraz sprawozdań finansowych za dany rok

 • sporządza projekty programów działania Fundacji,

 • ustala wielkość, podstawę prawną, charakter zatrudnienia oraz wysokość i zasady wynagrodzenia pracowników Fundacji,

 • tworzy i likwiduje przedstawicielstwa, agencje, biura, oddziały, zakłady i inne placówki Fundacji w kraju i za granicą, określając ich właściwość miejscową i rzeczową oraz ograny i ich kompetencje.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIAT

 

§18

 

1. Fundacja nie udziela pożyczek ani nie zabezpiecza majątkiem własnym jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do członków jej organów, pracowników oraz osób, z którymi wymienieni pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

2. Fundacja nie może rozporządzać całością lub częścią majątku na rzecz członków jej organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 

3. Fundacja nie może przekazywać do korzystania całości lub części majątku na rzecz członków jej organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że korzystanie z majątku Fundacji będzie bezpośrednio wynikało z realizacji celów statutowych Fundacji.

 

4. Fundacja nie możne nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, chyba że odbywa się to na standardowych warunkach rynkowych i wynika z realizacji celów statutowych Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

ZMIANA STATUTU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§19

 

Fundator może zmienić cele Fundacji lub jej Statut samodzielnie i z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

 

§20

 

Dla zwiększenia efektywności realizacji celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Ostateczną decyzje o połączeniu podejmuje Fundator. Połączenie z inną fundacją następuje z zastosowaniem przepisów o likwidacji fundacji.

 

§21

 

Fundacja ulega likwidacji w przypadku powstania trwałej przeszkody uniemożliwiającej realizacje celów, dla których została powołana w szczególności wobec wyczerpania się jej środków finansowych.

 

Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

 

§22

 

Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Fundatora.

 

znajdź nas na: